miércoles, 30 de septiembre de 2009

Happy Mid-Autumn Festival !!!


中 秋 節 快 樂!!

추석절 축하합니다!!

中秋節 おめでとう!

 中秋望月   by 王建
  中庭地白樹栖鴉zhong tin di bai shu xi ya
  冷露無聲湿桂花len lu wu sheng shi gui hua
  今夜月明人尽望jin ye yue ming ren jin wang
  不知秋思在誰家bu zhi chou si zai shui jia